Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la Presidència de l’Alcalde o Alcaldessa, està integrat per un nombre de Regidors i Regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell que nomenarà

L’alcalde o alcaldessa determinarà mitjançat Decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els Regidors i Regidores que hagin d’ostentar tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

Competències Correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:

1.L’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui.

3. Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-03-2024 09:11