Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial:

Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un sector determinat de l’activitat municipal, en funció de les grans àrees funcionals en que aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre.

Són Comissions Informatives de caràcter especial, les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

1. L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.

2. El seguiment de la gestió de l’Alcalde o Alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels Regidors i Regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.

3. L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde o Alcaldessa, la Junta de Govern Local , el Ple i els Regidors i Regidores que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.

4. Servir de marc per a que els Regidors i Regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial

Malgrat això, no serà necessari el dictamen previ ni posterior de les Comissions Informatives respecte de les qüestions següents:

a. Les Mocions de censura.

b. Les qüestions de confiança que l’Alcalde o Alcaldessa pugui plantejar.

c. Les Mocions que plantegin els grups polítics municipals que s’integrin dins de la part de control de l’ordre del dia del Ple.

d. Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia d'una sessió extraordinària de caràcter urgent.

La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter permanent, la seva denominació, composició i àmbit d’actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri desprès de la seva constitució, i a proposta de l’Alcalde o Alcaldessa, adoptarà els acords oportuns.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la composició següent:

- President: L’Alcalde o Alcaldessa, que podrà delegar-la en qualsevol altre membre de la Corporació.

- Vocals: Representants de tots els grups polítics municipals, en proporció a la seva representativitat a l’Ajuntament. O bé, un regidor/a e cada grup municipal que ostentarà el vot ponderat del respectiu grup municipal.

- Secretari: El que ho sigui de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d’aquestes.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la mateixa duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la possibilitat de la seva modificació, sempre que per això es segueixi el procediment fixat pel Reglament Orgànic Municipal  per a la seva creació.

Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment, a proposta de l’Alcalde o Alcaldessa, mitjançant acord en el que s’estableixi la seva denominació, composició i àmbit d’actuació.

El nombre de membres d’aquestes Comissions Informatives i la seva composició, es regirà pel que es disposa per les Comissions Informatives de caràcter permanent però la seva duració podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se quan s’hagi complert l’objecte per al qual varen ser creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat corporatiu

Un cop determinat el nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives permanents, o adoptat pel Ple l’acord de creació de les Comissions Informatives Especials, l’Alcalde o Alcaldessa, mitjançant Decret, procedirà a efectuar els nomenaments de Presidents Delegats d’aquestes que consideri oportuns, i a adscriure als Regidors i Regidores que hagin de ser els seus vocals, prèvia proposta efectuada per escrit per cadascun dels Grups Polítics Municipals, a través del seu Portaveu, que tindrà caràcter vinculant.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-03-2024 08:50