Berga impulsa cinc consultes ciutadanes per a la creació d'un reglament del servei de residència municipal i la modificació de diverses ordenances fiscals

Última revisió 07-10-2022 16:02
07/10/2022

L’Ajuntament de Berga posa en marxa cinc consultes obertes a la ciutadania sobre diferents iniciatives relacionades amb les àrees de Residència Municipal i Hisenda.

La primera proposta preveu l’elaboració d’un reglament per regular el funcionament de la residència municipal, la gestió interna del servei i la relació amb els usuaris i usuàries. La segona proposta consisteix en la modificació de diverses ordenances fiscals d’acord amb la proposta efectuada per la Diputació de Barcelona. La resta de propostes preveuen la introducció de canvis en les ordenances sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. El consistori ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar aportacions sobre les propostes esmentades.

Reglament de la Residència Municipal 

La creació del reglament està motivada pel canvi de forma de gestió del servei de residència. En aquest sentit, resulta necessari establir la normativa per regular la gestió del servei amb l’objectiu de garantir que el seu funcionament sigui el més eficaç i eficient possible, així com la relació amb els usuaris i usuàries per garantir un tracte igualitari, tant en l’accés com en la seva estada en l’equipament residencial. D’aquesta manera, les persones interessades en el servei podran conèixer prèviament les condicions d’accés, els drets i obligacions i els serveis que s’ofereixen en la residència municipal.

Ordenances fiscals

L’àrea d’Hisenda ha treballat una proposta per portar a terme l’actualització de les ordenances fiscals amb la voluntat d’actualitzar i incloure les darreres normatives aprovades, així com incloure millores tècniques detectades en la redacció dels articles d’acord amb la proposta efectuada per la Diputació de Barcelona. En concret, les ordenances que es preveu modificar són les següents:

  • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
  • Impost sobre Béns Immobles (IBI).
  • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
  • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Contribucions especials.
  • Taxa per l’expedició de documents administratius.
  • Taxa per l’atorgament de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
  • Taxa per la prestació del Servei d’Assistència Domiciliària (SAD).   

Bonificació de l’IBI

L’àrea d’Hisenda ha fet una proposta referent a la bonificació de l’IBI. En concret, la modificació afecta l’article 5, que estableix els beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable en relació amb els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. En aquest cas, la proposta contempla establir un import màxim de bonificació per a totes aquelles instal·lacions que sol·licitin la bonificació potestativa del tribut amb l’objectiu de garantir la proporcionalitat de la bonificació en la ràtio compresa entre la inversió realitzada i la quota a pagar de l’IBI. 

Impost d’Activitats Econòmiques

La proposta de modificació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es basa en la necessitat d’incloure una bonificació potestativa per increments de plantilla a les empreses. Aquesta bonificació pretén fomentar i millorar l’ocupació a les empreses del municipi, donant més oportunitats a les empreses que apostin per créixer i invertir en el territori.

Taxa d’estacionament de vehicles de tracció mecànica

La proposta de modificació de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals consisteix en l’actualització de les tarifes regulades fins ara i la reestructuració dels horaris d’estacionament per consensuar-los amb les noves tarifes i adequar-los a la seva finalitat, que és aconseguir una bona ocupabilitat i rotació de les ocupacions. En aquest sentit, s’ha arrodonit els imports per facilitar la comprensió i el càlcul del cost, s’ha introduït exempcions per a vehicles d’organismes oficials, s’ha regulat i especificat els requisits per a la tarifa de residents i operadors comercials i s’ha detallat el mapa de zones de la ciutat, entre d’altres.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer aportacions sobre els projectes normatius esmentats. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 7 al 21 d’octubre de 2022, ambdues dates incloses.  

Enllaç: Elaboració del reglament del servei de residència municipal   

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-elaboracio-del-reglament-del-servei-de-residencia

Enllaç: Modificació d’ordenances d’acord amb la proposta de la Diputació de Barcelona

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-modificacio-de-les-ordenances-fiscals-2023-dacord-amb-la-proposta-de-la-diputacio-de-barcelona

Enllaç: Bonificació de l’IBI

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-bonificacio-de-lordenanca-fiscal-num-1-sobre-libi

Enllaç: Modificació de l’ordenança d’IAE

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-modificacio-de-lordenanca-fiscal-num-2-sobre-liae

Enllaç: Modificació de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-modificacio-de-lordenanca-fiscal-num-16-sobre-la-taxa-per-lestacionament-de-vehicles-de-traccio-mecanica-en-les-vies-publiques-municipals

    

 

Documents sobre les consultes públiques prèvies
Documents sobre les consultes públiques prèvies
Autor: Ajuntament de Berga